VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH
CƠ CẤU TỔ CHỨC

Lãnh đạo Vườn quốc gia Phước Bình

- Giám đốc VQG Phước Bình kiêm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm có nhiệm vụ quản lý và điều hành mọi hoạt động của đơn vị, đồng thời là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và trước pháp luật về công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của mình, kể cả khi đã phân công hoặc uỷ nhiệm cho người có trách nhiệm.

- Một Phó giám đốc giúp việc cho Giám đốc: phụ trách và chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, công tác phòng cháy chữa cháy rừng; chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ chuyên môn và công tác tổ chức xây dựng lực lượng Kiểm lâm.

          - Một Phó giám đốc giúp việc cho Giám đốc: Phụ trách và chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác nghiên cứu khoa học; giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng. Chỉ đạo hoạt động của Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng.

1. Phòng Tổ chức Hành chính

Phòng Tổ chức-Hành chính là phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc VQGPB, thực hiện các chức năng:

- Tham mưu về công tác tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự, công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bố trí, sử dụng, kiểm tra, đánh giá cán bộ. Các chế độ chính sách và đời sống đối với cán bộ viên chức hợp đồng lao động và thực hiện các chế độ, chính sách liên quan về tiền lương, phúc lợi xã hội của VQGPB theo phân cấp của UBND tỉnh và các quy định hiện hành của Nhà nước;

- Quản lý, bố trí sử dụng các loại tài sản; kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng tài sản và đề xuất duy tu, bảo dưỡng, sữa chữa tài sản;

- Tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động hành chính của VQGPB như công tác văn thư lưu trữ, báo cáo, quản trị mạng nội bộ và website; công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện cải cách hành chính theo quy định của Nhà nước; bảo vệ tài sản, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong toàn đơn vị;

- Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực VQG để thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đơn vị trực thuộc VQGPB trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của phòng.

2.Phòng Kế hoạch, Tài chính

Phòng Kế hoạch, Tài chính là phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc VQGPB, thực hiện các chức năng

- Tham mưu về công tác kế hoạch hàng năm và dài hạn, kế hoạch quản lý, điều hành; kế hoạch thực hiện các dự án, các chương trình hoạt động hàng năm của VQGPB; thực thi chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ tài chính kế toán, thống kê, đầu tư xây dựng cơ bản; kiểm tra, giám sát, quyết toán tài chính đối với các đơn vị trực thuộc VQGPB (bao gồm kinh phí hoạt động do ngân sách cấp cho VQGPB, các chương trình, dự án do tổ chức quốc tế tài trợ, các nguồn thu dịch vụ tại các Trung tâm trực thuộc VQGPB có thực hiện hoạt động dịch vụ);

- Quản lý tài chính, tài sản; thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức; chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; cải cách hành chính theo quy định của Nhà nước;

- Quản lý bộ phận thông tin, lưu trữ cơ sở dữ liệu của VQGPB; tổ giao dịch tại TP Phan Rang- Tháp Chàm;

- Phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực VQGPB để thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đơn vị trực thuộc VQGPB trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của phòng.

3.Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế là phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc VQGPB hiện chức năng, nhiệm vụ sau:

- Tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực bảo tồn tài nguyên rừng: bảo tồn đa dạng sinh học, khôi phục các hệ sinh thái tự nhiên, các loài động, thực vật rừng có nguy cơ bị tuyệt chủng; sưu tập, nuôi trồng thực nghiệm, bảo tồn nguồn gen các loài động, thực vật quý hiếm, đặc hữu; ứng dụng các thành quả khoa học trong công tác bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng VQGPB; khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên rừng, thu thập mẫu vật, nguồn gen sinh vật; tham mưu thực hiện các chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng… theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề tài nghiên cứu khoa học và tổ chức nghiên cứu về bảo tồn, phát triển động, thực vật rừng, đa dạng sinh học, diễn biến tài nguyên, đặc biệt là đối với các loài động, thực vật quý, hiếm đặc hữu, nguy cấp;

- Xây dựng các dự án hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, dịch vụ nghiên cứu khoa học và thu hút các dự án hỗ trợ cho công tác bảo tồn và phát triển tài nguyên rừng.

- Tổ chức các dịch vụ nghiên cứu khoa học, học tập tại VQGPB; khai thác các tiềm năng cảnh quan, giá trị đa dạng sinh học; tham mưu và thực hiện các chương trình hoạt động, nghiên cứu và phát triển Vườn thực vật;

- Tham gia xây dựng các dự án, các mô hình nông lâm kết hợp, phát triển kinh tế, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật và tổ chức thực hiện các hoạt động thu hút cộng đồng dân cư trong VQGPB và vùng đệm tham gia quản lý tài nguyên rừng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân theo mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững;

- Thông tin, tư vấn, bồi dưỡng nghiệp vụ khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững tài nguyên rừng cho lực lượng khuyến nông, khuyến lâm trên địa bàn;

- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc VQGPB trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng;

- Phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc hoạt động của các đơn vị trực thuộc VQGPB trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của phòng.

- Quản lý Vườn thực vật: 

+ Xác định vị trí quy mô xây dựng vườn thực vật của VQGPB;

            + Giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hoạt động chuyên môn về bảo tồn và phát triển thực vật, ứng dụng các kết quả nghiên cứu để sưu tập, gây trồng các loài cây cây đặc trưng trong VQGPB và vùng lân cận, các loài quý hiếm và các loài có giá trị kinh tế cao.

TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ
HyperLink

Vườn Quốc gia Phước Bình
Địa chỉ: Xã Phước Bình, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận
Văn phòng đại diện: 8B Ngô Gia Tự, TP. Phan rang Tháp chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: 0683.827834; Fax: 0683.826766 | Email: vqgphuocbinh@yahoo.com.vn
Website: Vqgphuocbinh.org.vn

Đang online: 39
Hôm nay: 58
Tuần này: 218
Tháng này: 3,557
Tất cả: 178,743
Designed by  Ninh Thuan Software