VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH
CƠ CẤU TỔ CHỨC

           Cơ cấu tổ chức và biên chế

           1. Cơ cấu tổ chức

           a) Ban lãnh đạo: gồm có Giám đốc và 02 Phó giám đốc.

           - Giám đốc là người chịu trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động của Ban Quản lý; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ hoạt động của đơn vị, kể cả khi đã phân công hoặc ủy quyền cho người có trách nhiệm.

          - Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Ban Quản lý; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực theo phân công của Giám đốc, giải quyết các công việc khác do Giám đốc giao, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc về kết quả thực hiện công việc được giao.

          b) Các phòng chuyên môn:

          - Phòng Tổ chức - Hành chính.

          - Phòng Kế hoạch - Tài chính.

          - Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế.

         c) Văn phòng đại diện.

         d) Tổ chức hành chính trực thuộc Ban Quản lý: Hạt Kiểm lâm Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình.

         đ) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý: Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng.

         2. Biên chế công chức, số lượng người làm việc tại Ban Quản lý

         a) Số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) tại Ban Quản lý và Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hàng năm căn cứ Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.

         b) Biên chế công chức tại Hạt Kiểm lâm Ban Quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hàng năm căn cứ Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nằm trong tổng số biên chế hành chính của tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

         3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức và người lao động

          a) Giám đốc Ban Quản lý (đồng thời là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm) và Phó Giám đốc Ban Quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy trình, thủ tục quy định và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

          b) Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ban Quản lý do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ban Quản lý và theo quy trình, thủ tục quy định và thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

          c) Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm và Trưởng, Phó các phòng ban thuộc Ban Quản lý do Giám đốc Ban Quản lý quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy trình, thủ tục quy định và thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh. d) Trưởng, Phó các tổ và trạm thuộc Hạt Kiểm lâm do Hạt trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy trình, thủ tục quy định.

          đ) Trưởng, Phó các phòng ban thuộc Trung tâm do Giám đốc Trung tâm quyết định bổ nhiệm, miễm nhiệm theo quy trình, thủ tục quy định sau khi được sự đồng thuận bằng văn bản của Giám đốc Ban Quản lý.

          e) Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người lao động; thực hiện các chế độ chính sách, khen thưởng và kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động của Ban Quản lý và các đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

          Mối quan hệ công tác

          1. Đối với các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh: Ban Quản lý có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nghiệp vụ, chuyên môn có liên quan đến các lĩnh vực mà sở, ban, ngành đó quản lý.

          2. Chi cục Kiểm lâm theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Ban Quản lý để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển tài nguyên Vườn quốc gia.

          3. Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã:

          a) Ban Quản lý có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức xây dựng hệ thống quản lý bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn quản lý và tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng nhân dân cùng tham gia tích cực vào quản lý bảo vệ, phát triển tài nguyên Vườn quốc gia;

          b) Phối hợp để thực hiện các chính sách, chế độ quản lý của Nhà nướcvề quản lý bảo vệ tài nguyên rừng ở Vườn quốc gia và vùng đệm.

          Trách nhiệm của Giám đốc Ban Quản lý:

          1. Ban hành các quyết định và chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, bảo đảm tất cả hoạt động của Ban Quản lý hiệu lực, hiệu quả: a) Quyết định ban hành nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý.

          b) Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Giám đốc, Phó Giám đốc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; viên chức của Ban Quản lý.

          c) Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý, nội quy cơ quan, các quy định khác có liên quan bảo đảm tất cả các hoạt động, điều hành của Ban Quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

          2. Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc Ban Quản lý xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

          3. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, không hợp lý, Giám đốc Ban Quản lý báo cáo Sở Nội vụ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền. 

         Tệp đính kèm: Quyết định số: 35/2018/QĐ-UBND

TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ
HyperLink

Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình
Địa chỉ: Xã Phước Bình, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận
VPĐD: 8B Ngô Gia Tự, TP. Phan rang Tháp chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: 0259.3828789; Fax: 0259.3826766 | Email: vqgphuocbinh@yahoo.com.vn
Website: vqgphuocbinh.org.vn

Đang online: 10
Hôm nay: 185
Tuần này: 240
Tháng này: 26,018
Tất cả: 467,209
Designed by  Ninh Thuan Software