VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH
DANH MỤC TÀI LIỆU CHỨNG MINH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2021

 

1- Kế hoạch số 01/KH-BQLVQGPB ngày 04/01/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình công tác PCTN năm 2021

2 - Báo cáo số 18/BC-BQLVQGPB ngày 22/3/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình báo cáo công tác PCTN quý I-2021

3- Báo cáo số 38/BC-BQLVQGPB ngày 16/6/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình báo cáo công tác PCTN quý II-2021

4- Báo cáo số 89/BC-BQLVQGPB ngày 09/12/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình báo cáo công tác PCTN năm 2021

5- Báo cáo số 11/BC-BQLVQGPB ngày 18/02/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTN và Chỉ thị số 44 của Thủ tướng

6- Báo cáo số 55/BC-BQLVQGPB ngày 31/8/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình kết quả thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2020

7- Báo cáo số 87/BC-BQLVQGPB ngày 08/12/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021

8- Báo cáo số 83/BC-BQLVQGPB ngày 25/11/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình tình hình thi hành pháp luật về PCTN năm 2020 và 09 tháng đầu năm 2021

9- Báo cáo số 70/BC-BQLVQGPB ngày 04/11/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình Tổng kết Chỉ thị số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra gắn với công tác PCTN, lãng phí

10- Báo cáo số 69/BC-BQLVQGPB ngày 04/11/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình tổng kết đánh giá công tác PCTN từ năm 2016-2019

11- Báo cáo số 05/BC-BQLVQGPB ngày 14/01/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

12- Báo cáo số 94/BC-BQLVQGPB ngày 30/12/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021

13- Kế hoạch số 07/KH-BQLVQGPB ngày 18/3/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình cải cách hành chính năm 2021

14- Kế hoạch số 08/KH-BQLVQGPB ngày 18/3/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình phát động phong trào thi đua CCHC năm 2021

15- Kế hoạch số 09/KH-BQLVQGPB ngày 18/3/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình tuyên truyền CCHC năm 2021

16- Kế hoạch số 12/KH-BQLVQGPB ngày 24/3/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình chuyển đổi vị trí công tác năm 2021

17- Kế hoạch số 13a/KH-BQLVQGPB ngày 12/4/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2021

18- Kế hoạch số 25/KH-BQLVQGPB ngày 25/11/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình thực hiện Chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

20- Quyết định số 74/QĐ-BQLVQGPB ngày 09/08/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công

21- Quyết định số 112/QĐ-BQLVQGPB ngày 23/11/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2021

22- Quyết định số 120/QĐ-BQLVQGPB ngày 06/12/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình khen thưởng thành tích công tác năm 2021

23- Quyết định số 09/QĐ-BQLVQGPB ngày 28/01/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình nâng bậc lương ông Phạm Hữu Huân

24- Quyết định số 10/QĐ-BQLVQGPB ngày 28/01/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình nâng bậc lương ông Nguyễn Anh Tuấn

25- Quyết định số 11/QĐ-BQLVQGPB ngày 28/01/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình nâng bậc lương ông Huỳnh Quốc Dân

26- Quyết định số 35/QĐ-BQLVQGPB ngày 22/4/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình nâng thâm niên VK ông Võ Kế Phước

27- Quyết định số 38/QĐ-BQLVQGPB ngày 24/5/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình nâng bậc lương ông Phạm Văn Thành

28- Quyết định số 49/QĐ-BQLVQGPB ngày 30/6/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình nâng bậc lương ông Đổng Thái Sơn

29- Quyết định số 50/QĐ-BQLVQGPB ngày 30/6/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình nâng bậc lương ông Lâm Duy Huy

30- Quyết định số 72/QĐ-BQLVQGPB ngày 02/8/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình nâng bậc lương bà Nguyễn Thị Như Hằng

31- Quyết định số 73/QĐ-BQLVQGPB ngày 02/8/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình nâng bậc lương ông Huỳnh Nhị

32- Quyết định số 76/QĐ-BQLVQGPB ngày 30/8/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình nâng thâm niên VK ông Nguyễn Văn Chữ

33- Quyết định số 77/QĐ-BQLVQGPB ngày 30/8/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình nâng bậc lương ông Thiết Ngọc Anh

34- Quyết định số 97/QĐ-BQLVQGPB ngày 01/10/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình nâng bậc lương ông Tô Quốc Phát

35- Quyết định số 98/QĐ-BQLVQGPB ngày 01/10/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình nâng bậc lương Lê Thị Hồng Gấm

36- Quyết định số 113/QĐ-BQLVQGPB ngày 24/11/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQG Phước Bình nâng bậc lương Từ Hữu Tường

38. Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao dự toán chi NS năm 2021

39. Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao biên chế sự nghiệp năm 2021

40. Quyết định số 115/QĐ-BQLVQGPB ngày 31/12/2020 của Giám đốc Ban quản lý VQGPB về việc giao dự toán chi NSNN  năm 2021 cho Ban quản lý VQGPB

41. Quyết định số 116/QĐ-BQLVQGPB ngày 31/12/2020 của Giám đốc Ban quản lý VQGPB về việc giao dự toán chi NSNN  năm 2021 cho Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng

42. Quyết định số 117/QĐ-BQLVQGPB ngày 31/12/2020 của Giám đốc Ban quản lý VQGPB về việc giao dự toán chi NSNN  năm 2021 cho Hạt Kiểm lâm Ban quản lý VQGPB

43. Quyết định số 05/QĐ-BQLVQGPB ngày 07/01/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQGPB về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 của Ban quản lý VQGPB

44. Quyết định số 06/QĐ-BQLVQGPB ngày 07/01/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQGPB về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2021 của VP Ban quản lý VQGPB

45. Quyết định số 04/QĐ-BQLVQGPB ngày 06/01/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQGPB ban hành Quy chế về định mức và phân bổ thu nhập trong nội bộ của Ban quản lý VQGPB

46. Quyết định số 18/QĐ-BQLVQGPB ngày 09/03/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQGPB về việc giao bổ sung dự toán chi NSNN  năm 2021 cho Ban quản lý VQGPB

47. Quyết định số 69/QĐ-BQLVQGPB ngày 27/7/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQGPB cắt giảm 50% KP hội nghị, đi công tác, tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại năm 2021 của Ban quản lý VQGPB

48. Quyết định số 70/QĐ-BQLVQGPB ngày 27/7/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQGPB cắt giảm 50% KP hội nghị, đi công tác, tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại năm 2021 của Trung tâm GDMT và DVMTR

49. Quyết định số 71/QĐ-BQLVQGPB ngày 27/7/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQGPB cắt giảm 50% KP hội nghị, đi công tác, tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại năm 2021 của Hạt Kiểm lâm Ban quản lý VQGPB

50. Quyết định số 01/QĐ-BQLVQGPB ngày 06/01/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQGPB về việc ban hành Quy chế dân chủ

51. Quyết định số 02/QĐ-BQLVQGPB ngày 06/01/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQGPB về việc ban hành Quy chế làm việc

52. Quyết định số 03/QĐ-BQLVQGPB ngày 06/01/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQGPB về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động

53. Quyết định số 13/QĐ-BQLVQGPB ngày 28/01/2021 của Giám đốc Ban quản lý VQGPB về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở.

         54. Báo cáo công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2021.

             55. Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 của Ban Quản lý Vườn quốc gia Phước Bình.

             56. Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa Văn bản quy phạm pháp luật trong năm 2021.

          57. Danh sách viên chức thuộc đối tượng kê khai TSTN năm 2021.

           58. Công văn kê khai TSTN năm 2021.

Số lượt đọc: 204 - Ngày cập nhật: 06/05/2022
 Về trang trước    Bản in    Về đầu trang
Bài đã đăng:
TRANG CHỦ       GIỚI THIỆU       LIÊN HỆ
HyperLink

Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình
Địa chỉ: Xã Phước Bình, Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận
VPĐD: 8B Ngô Gia Tự, TP. Phan rang Tháp chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: 0259.3828789; Fax: 0259.3826766 | Email: vqgphuocbinh@yahoo.com.vn
Website: vqgphuocbinh.org.vn

Đang online: 26
Hôm nay: 201
Tuần này: 256
Tháng này: 26,034
Tất cả: 467,225
Designed by  Ninh Thuan Software