VƯỜN QUỐC GIA PHƯỚC BÌNH
DANH MỤC TÀI LIỆU CHỨNG MINH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2020

DANH MỤC TÀI LIỆU CHỨNG MINH

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG 2020

 (Kèm theo Báo cáo số          /BC-BQLVQGPB ngày      / 8 /2021)

 

 

 

Tài liệu chứng minh

Đường dẫn

điện tử

 

A. Tài liệu đánh giá việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng

 

 - Kế hoạch số 02/KH-BQLVQGPB ngày 07/01/2020 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

 

- Báo cáo số 98/BC-BQLVQGPB ngày 15/12/2021 của Ban quản lý Vườn quốc gia Phước Bình.

nt

Chương trình số 01/CTr – BQLVQGPB ngày 13/6/ 2020 Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020; Báo cáo số 05 BC/BQLVQGPB ngày 14/01/2021 báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020.

nt

A. Tài liệu đánh giá việc thực hiện các biện pháp về phòng, chống tham nhũng

 

- Kế hoạch số 10/KH-BQLVQGPB ngày 13/3/2020 về việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2020.

nt

- Báo cáo số 111/BC-BQLVQGPB ngày 31/12/2020 về kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2020.

nt

- Kế hoạch số 13a/KH-BQLVQGPB ngày 12/4/2021 về việc thực hiện kiểm soát tài sản thu nhập năm 2020.

nt

- Báo cáo số 28/BC-BQLVQGPB ngày 04/5/2021 về kết quả thực hiện kiểm soát tài sản thu nhập năm 2020.

nt

- Thực hiện công khai, minh bạch tài chính số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 theo QĐ số 07/QĐ-BQLVQGPB ngày 17/01/2020.

nt

- QĐ số 06/QĐ-BQLVQGPB ngày 02/01/2020 ban hành quy chế chi tiêu nội bộ.

nt